پایه چند کاره کنسول بازی 

( یک محصول وجود دارد. )
مجله فناوری