مشتریان عزیز لطفا توجه بفرمایید به علت مشکلات اخیر، ارسال سفارشات توسط شرکتهای حمل ونقل با تاخیر صورت می پذیرد.
کن شین دا

مشخصات فنی، فروش

و قیمت گوشی های کن شین دا

کن شین دا 

( یک محصول وجود دارد. )